ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย 4 มกราคม 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
(4 มกราคม 2564) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง โดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ / นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง , หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้าย นางสาวลักขณา บางเข่ง จากเทศบาลตำบลเขาย้อย มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงาน กองคลังเทศบาลตำบลท่ายาง
มี นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย และ นายถาวร บัวชู รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจแก่ข้าราชการโอนย้าย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง