ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

(เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน2562) 
เทศบาลตำบลท่ายางจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง
โดยมีนายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสนับสนุนฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 4/2561
2 เรื่องเพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง 
เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง