ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลครั้งที่2/2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอความเห็นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยมีนายทวี สิทธิยานุรักษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (11 กรกฎาคม 2562 )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง