แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

เทศบาลตำบลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับคะแนนรวม  86.30   ระดับ   A   ผลการประเมิน "ผ่าน"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง