โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง แจ้งประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-463000-2 ต่อ 102

 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง