ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2563
โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประธานชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุมในที่มาและความสำคัญในการสนองพระราชดำริการสรุปแนวทางดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และเพื่อพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อดำเนินงานในโครงการดังกล่าว....
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
(11 มีนาคม 2563 )

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง