โครงการนักข่าวชุมชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิด โครงการ"นักข่าวชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้การใช้สื่อโซเซี่ยลถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกาศเสียงตามสายชุมชน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม มีนายนภัท ธีรดิษฐากุล ผู้ประกาศข่าวเนชั่น และ น.ส.วรางคณางค์ ดอกกฐิน กองสารนิเทศ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เมื่อวันที่13มีนาคม 63

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง