แจ้งปรับการบริการของโรงพยาบาลท่ายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปรับระบบบริการของโรงพยาบาลท่ายาง

          โรงพยาบาลท่ายาง  แจ้งประชาชนทราบ  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563   ถึงวันที่  7  เมษายน  2563 หรือจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น  ทางโรงพยาบาลท่ายางของดหรือลดบริการคลินิก   ดังต่อไปนี้

  1.  คลินิกหมอครอบครัวและงานส่งเสริมสุขภาพ  งด คลินิกเด็กแรกเกิด, คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่,คลินิกยาเสพติด,การเยี่ยมบ้านทางโทรศัพท์และรายที่จำเป็น
  2. ลดบริการคลินิกฝากครรภ์  รับเฉพาะรายที่มีความเสี่ยง
  3. คลินิกเบาหวานและคลินิกความดัน  ลดบริการรับเฉพาะรายที่มีความจำเป็นหรือมีภาวะแทรกซ้อน
  4. คลินิกโรคปอด   งดการบริการไปก่อน 
  5. งดคลินิกตรวจสุขภาพ
  6. คลินิกตรวจตา  รับบริการรายที่จำเป็นเท่านั้น  คนไข้ผ่าตัดที่นัดแล้วให้บริการเดิม  งดรับรายใหม่
  7. คลินิกกายภาพบำบัด  รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีความจำเป็นและงดบริการนอกเวลา
  8. คลินิกทันตกรรม  งดบริการ  รับเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  อุบัติเหตุ  ฟันหลุด  บวม  งดบริการคลินิกนอกเวลา
  9. แพทย์แผนไทย  ลดบริการ  รับเฉพาะนวดรักษาเฉพาะจุดและลดจำนวนผู้ป่วย  เว้นระยะในคลินิกที่เหมาะสม  เพิ่มมาตรการคัดกรองด้านหน้าคลินิก (กายภาพ)

หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  เบอร์โทรศัพท์  032 - 461100

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!