ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่1/2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1 /2563
โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ
ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจ ปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยมติในที่ประชุมมีความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนดังกล่าว
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (15 พ.ค 2563)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง