โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่พนักงานกองสาธารณสุข ฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ และประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่ายางมาทำการเจาะเลือดตรวจหาค่าเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแก่พนักงาน - ลูกจ้างสังกัดกองสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ทางโครงการได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้มาให้ความรู้ด้านสุขภาพอันเกิดจากการทำงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค ที่เกิดจากขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฝุ่นละออง และ สารเคมีที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย และประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (25 มิถุนายน 2563)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง