ประชุมหารือขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันนี้ 8 ตุลาคม 2563) กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี และ เทศบาลตำบลท่ายางนำโดย นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองช่าง
เข้าร่วมประชุมหารือในการของบสนับสนุนจากกรมโยธาธิการ ฯ โดยการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณบ้านบึงกระจับ หมู่ 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงกระจับ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่ สวยงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง