ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2563
โดยมีนายทวี สิทธิยานุรักษ์ ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลท่ายาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และ เพื่อพิจารณาประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมติในที่ประชุมมีเสียงเห็นชอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง