ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลท่ายาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ฯ ครั้งที่ 2 / 2563
โดยมีนายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานการเปิดประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 /2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง