โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้แจ้งกระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
_________________________________________
โดยเทศบาลตำบลท่ายางได้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองจอก / องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน / องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จำนวนผู้ฝึกอบรม 50 คนต่อแห่ง
จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างที่วัน 17 - 19 พฤศจิกายน 2563
_______________________________________________________________
โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ มี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ
โครงการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพือฝึกให้ชุดปฏิบัติจิตอาสา ฯ เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึง พิจารณากำหนดรูปแบบ / องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ / แผนผัง / เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการอบรม แก่ชุดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว มีเนื้อหาเช่น การบรรยายความสำคัญของพระมหากษัตริย์ประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ , การบรรยายการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย , บรรยายความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย ,การทำ CPR และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย , การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่ ,การระงับอัคคีภัย เป็นต้น
โดยมีคณะจิตอาสา 904 ภาค1 จังหวัดเพชรบุรี มาร่วมกิจกรรม และวิทยากรบรรยายจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นผู้ฝึกอบรมและบรรยาย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง