แหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของเทศบาลตำบลท่ายาง

      เทศบาลตำบลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  เนื่องจากในแต่ละปีประเทศเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต  และทรัพย์สินเป็นจำนวนมากจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน  จึงได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนของเทศบาลตำบลท่ายางขึ้น  โดยประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้โดยง่าย  ตามแหล่งเรียนรู้ดังต่อไปนี้

      1. แหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน  ตั้งอยู่ห้องโถง  ชั้น  1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ให้ความรู้ด้านวินัยจราจร

 

   2.  ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจราจร  ติดตั้ง  ณ  สวนสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายาง

       3.ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจราจร  ติดตั้ง  ณ  สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลท่ายาง

       4.ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจราจร  ติดตั้ง  ณ  ศาลาหมู่บ้านหนองแฟบพัฒนา

         5. บริการเชิงรุกในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยให้ความรู้ประชาชน

          6. ร่วมกับภาคเอกชน  บริษัทเจริญชัยฮอนด้า  ออกหน่วยเคลื่อนที่สาธิตการขับขี่ปลอดภัย

    

         7. ออกให้ความรู้ด้านการจราจรแก่เด็กอนุบาลสามขวบ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง  ทั้ง 7  ศูนย์