ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งอยู่ชั้นที่ 1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.งานการเจ้าหน้าที่

2.งานทะเบียนราษฎร  ให้บริการประชาชนในการแจ้งเกิด  แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่  การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้าน และการขอเลขที่บ้าน

3. งานบริการทะเบียนพาณิชย์  ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์   แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์

4.งานธุรการ

5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาทิ  งานดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านอุทกภัย  ,วาตภัย  ,งานเป่าท่อระบายน้ำ เป็นต้น

6.งานเทศกิจ  ได้แก่  งานจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่ แผงลอย  ,งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

7.งานอื่นๆ  ได้แก่  งานสภาเทศบาล  งานเตรียมการเลือกตั้ง  งานรัฐพิธีต่าง ๆ

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 127,121

 

กองคลัง   

ตั้งอยู่ชั้น 1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง

 • งานการเงินและบัญชีของเทศบาลทุกประเภท
 • งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน

2. ฝ่ายพัฒนารายได้

 • จัดเก็บรายได้ทุกประเภทของเทศบาลฯ เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่          ใบอนุญาต  ค่าจัดเก็บขยะ  ฯลฯ
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • สำรวจ  ตรวจสอบ  ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 102,108

 

กองช่าง

ตั้งอยู่ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 • ขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
 • งานวิศวกรรมโยธา  งานออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม  ตลอดจนงานผังเมือง  จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • งานควบคุมดูแลจากกรมธุรกิจพลังงาน  เช่น  การขอใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาตสถานบริการน้ำมัน      ,ปั้มหลอดแก้วมือหมุน

2.ฝ่ายการโยธา

 • งานบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ปรับปรุงถนน  ขอลูกรัง  ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ           ขุดลอกคูระบายน้ำ ฯลฯ
 • งานสวนสาธารณะ  จัดทำและบำรุงรักษาด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ควบคุมดูแลรักษาบำรุงต้นไม้     พันธุ์ไม้  งานประดับตกแต่งสวนสาธารณะ  ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านภูมิสถาปัตย์

3.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ได้แก่ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ งานกำจัดขยะเกี่ยวกับการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 201,206

กองการศึกษา

ตั้งอยู่ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง  จำนวน 7  ศูนย์  ตลอดจนการศึกษานอกระบบ
 • งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อาทิ  ประเพณีขึ้นปีใหม่  งานวันเด็กแห่งชาติ
 • งานกีฬาและนันทนาการต่างๆ  อาทิ  บริการสระว่ายน้ำ  ศูนย์ออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพ (ศูนย์ฟิตเนส)  สนามกีฬา  การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน  การจัดฝึกอบรม  จัดการแข่งขนกีฬาและนันทนาการต่างๆ
 • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนในโอกาสต่อไป

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง  ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม

6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 305

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งอยู่ชั้น 1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 • การขออนุญาต – ต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  อาทิ  ร้านจำหน่ายอาหาร,  ร้านเสริมสวย ,ร้านสะสมอาหาร ฯลฯ
 • งานตรวจทดสอบอาหาร  ยารักษาโรค  น้ำและเครื่องสำอาง
 • งานบริการรถดูดสิ่งปฏิกูล
 • งานบริการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับคำร้องขอถังขยะ

2. งานส่งเสริมสุขภาพ  ทั้งในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่ประชาชน  อาทิ  การเยี่ยมมารดาหลังคลอด  ตลอดจนการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)

3.งานป้องกันและควบคุมโรค  อาทิ  งานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค  การขอรับทรายอะเบท

4.งานสัตวแพทย์  บริการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสำหรับสุนัขและแมว  งานทำหมันสุนัขและแมว

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 141

 

 

 

กองสวัสดิการและสังคม

ตั้งอยู่ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • งานจัดตั้งชุมชน  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดตั้งกลุ่มสตรี
 • งานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน อาทิ  การพัฒนาด้านกีฬา , วัฒนธรรมประเพณีชุมชน          การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่

2.ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 • งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตลอดจนงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
 • งานให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  และอุทกภัย
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ  อาทิ โครงการฝึกอบรมอาชีพ และงานส่งเสริมด้านการเกษตร

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 215

 

กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งอยู่ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 • งานประชาสัมพันธ์  บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆ  เช่น  เสียงตามสาย    เว็บไซต์เทศบาล   เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลท่ายาง  ตลอดจนการปิดประกาศต่างๆ
 • งานจัดทำงบประมาณ  จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและเพิ่มเติม
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  รวบรวมปัญหาและความต้องการของทุกชุมชน  จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 • งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่ายาง
 • งานบริการติดตั้ง  ปรับปรุงเสียงตามสายชุมชน

2. งานนิติการ    ดูแลงานตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของเทศบาล

 • งานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลท่ายาง  ทำหน้าที่เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 218

 

 

กองการประปา

ตั้งอยู่ชั้น  1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • บริการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสะอาดให้แก่ประชาชน
 • รับเรื่องเรียนและแก้ไขปัญหาท่อประปาแตก   น้ำไม่ไหล  น้ำไหลอ่อน  น้ำขุ่น เป็นต้น
 • แจ้งขอติดตั้งมิเตอร์ประปา  ขอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใหม่
 • รับชำระค่าน้ำประปา
 • งานขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 135

สถานธนานุบาล

ตั้งอยู่ ซอยเทศบาล 7  หมู่ที่ 1  ต.ท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

 • เป็นสถานที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขัดสนเงินในยามฉุกเฉิน 
 • บริการรับจำนำสิ่งของมีค่า ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ  ระยะเวลานานถึง  4  เดือน  และสามารถผ่อนผันให้อีก 30 วัน 
 • เงินต้นไม่เกิน 5,000  บาท  คิดอัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ   0.50  ต่อเดือน
 • เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  คิดอัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  1.00  ต่อเดือน

 

เบอร์โทรศัพท์  0-3243-7918