ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งอยู่ชั้นที่ 1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.งานการเจ้าหน้าที่

2.งานทะเบียนราษฎร  ให้บริการประชาชนในการแจ้งเกิด  แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่  การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้าน และการขอเลขที่บ้าน

3. งานบริการทะเบียนพาณิชย์  ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์   แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์

4.งานธุรการ

5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาทิ  งานดับเพลิง  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านอุทกภัย  ,วาตภัย  ,งานเป่าท่อระบายน้ำ เป็นต้น

6.งานเทศกิจ  ได้แก่  งานจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่ แผงลอย  ,งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

7.งานอื่นๆ  ได้แก่  งานสภาเทศบาล  งานเตรียมการเลือกตั้ง  งานรัฐพิธีต่าง ๆ

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 127,121

 

กองคลัง   

ตั้งอยู่ชั้น 1  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง

  • งานการเงินและบัญชีของเทศบาลทุกประเภท
  • งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน

2. ฝ่ายพัฒนารายได้

  • จัดเก็บรายได้ทุกประเภทของเทศบาลฯ เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่          ใบอนุญาต  ค่าจัดเก็บขยะ  ฯลฯ
  • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  • สำรวจ  ตรวจสอบ  ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 102,108

 

กองช่าง

ตั้งอยู่ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

  • ขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  • งานวิศวกรรมโยธา  งานออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรม  ตลอดจนงานผังเมือง  จัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • งานควบคุมดูแลจากกรมธุรกิจพลังงาน  เช่น  การขอใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาตสถานบริการน้ำมัน      ,ปั้มหลอดแก้วมือหมุน

2.ฝ่ายการโยธา

  • งานบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เช่น  ปรับปรุงถนน  ขอลูกรัง  ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ           ขุดลอกคูระบายน้ำ ฯลฯ
  • งานสวนสาธารณะ  จัดทำและบำรุงรักษาด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ควบคุมดูแลรักษาบำรุงต้นไม้     พันธุ์ไม้  งานประดับตกแต่งสวนสาธารณะ  ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านภูมิสถาปัตย์

3.ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ได้แก่ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ งานกำจัดขยะเกี่ยวกับการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

เบอร์โทรศัพท์  0-3246-3000-2 ต่อ 201,206