ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง 888 ม.1 ถ.ท่ายาง - หนองบ้วย ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

                 โทร 032 - 463000 - 2

ส่วนราชการ ติดต่อภายใน
 นายกเทศมนตรี(นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ) 111
 รองนายกเทศมนตรี(นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์) 222
 รองนายกเทศมนตรี(นายเทียนชัย คชานันท์) 333
 ปลัดเทศบาล 555
 หน้าห้องปลัดเทศบาล 226
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี 234
 กองคลัง 103
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 141
 สำนักปลัดเทศบาล 117,121
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 117
 งานทะเบียนราษฎร์ 127
 กองการประปา สายตรง 032-463009 เลขภายใน 135
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาท่ายาง 032-771078
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาท่าซิก 032-416340
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาหนองแขม 032-463053
 ฝ่ายผลิตน้ำประปาไสค้าน 032-588469
 กองช่าง 206
 กองวิชาการและแผนงาน 218
 กองสวัสดิการสังคม 215
 กองการศึกษา 305
 สถานีดับเพลิงท่ายาง สายตรง032-463500 เลขภายใน 199
 สถานธนานุบาล(โรงรับจำนำ) 032-437918


พิกัด : GPS 12.965896, 99.892440