หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3113 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน18 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กค-288 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก18 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บย-๔๑๐ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก18 มิถุนายน 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก18 มิถุนายน 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 81-2839 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก18 มิถุนายน 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลท่่ายาง