หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง2 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กต - 1488 เข้าตรวจสอบเพื่อซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1 มีนาคม 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง1 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ่างน้ำ ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ยกเลิกประกาศเชิญชวน23 กุมภาพันธ์ 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลท่่ายาง