ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564

17 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

14:00 น เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 โดยมีนายไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
</div><!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!