เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2564

16 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
มีคุณทวี สิทธิยานุรักษ์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย กรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!