ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2564

29 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ายาง นำโดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกฯ นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกฯ และ หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกอง
ร่วมเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 12/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!