โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3

9 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่3 ซึ่งมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ชุมชน 80 คน ได้แก่ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว และ ชุมชนหนองแฟบพัฒนา
 
มีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 
ทั้งนี้ได้ เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , ฐานการเรียนรู้สวนผักผสานการปลูกหมักปุ๋ย , ฐานการเรียนรู้นำวัสดุรีไซเคิลมาต่อยอด เป็นต้น โดยมีวิทยากรจาก ชุมชนบ้านรางพลับ มาถ่ายทอดความรู้ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!