กองการประปา

ผู้อำนวยการกองการประปา (รักษาราชการแทน)

ภราดร เวทยนุกูล (โทร.086–5389721)