การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-5 of 5 results.
ประชุมงานปรับปรุงทางแยกท่ายาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเขาวัง-สระพระ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขที่ 4ปรับปรุงสามแยกท่ายาง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คุณธรรมและความโปร่งใส) กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง