การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Displaying 1-3 of 3 results.
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔