รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตำบลท่ายาง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
รายงานสถานะทางการเงินในรอบไตรมาส แรก ปีงบประมาณ 2564