แผนการใช้จ่ายประจำปี

Displaying 1-5 of 5 results.
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๕
แผนการใช้จ่ายประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564