แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 1-5 of 22 results.
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕
สรุปรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕