ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงครั้งที่4/2564

3 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
- เรื่องเพื่อพิจารณา รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 4(กรกฎาคม - กันยายน 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!