ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

3 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของเทศบาลตำบลท่ายางบรรลุวัตถุประสงค์ และ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!