ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข

17 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , คณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ  
ร่วมประชุมพิจารณาการยกร่างเทศบัญญัติ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1 เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
2 เรื่อง ตลาด
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!