โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง “ บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ”

23 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
“ บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ”
 
นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง และคณะกรรมการการประกวดในโครงการ ลงพื้นที่มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประกวด “บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยมีบ้านในชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ที่เข้าร่วมการประกวด “บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง” จำนวน 20 ครัวเรือน มีการประกาศผลการประกวด และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ชนะการประกวดรางวัล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา
ผู้ได้รับรางวัลการประกวด “ บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ”
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบรรจบ ศรีสวัสดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายถาวร หลวงไกร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายจรูญ สังข์ศิริ
รางวัลชมเชย ได้แก่
นางอิศราพร เมืองเล็ก
นางสาวสว่าง หินชีระนันท์
นายปณต เข่งวา
นางสาวเจริญ หอมภู่
นายภิรมย์ หอมภู่
นางปัทมาภรณ์ สังข์ศิริ
นายทวี นุ่มสวน
นางสาวอาชีพ อกอ่อน
นางอรนุช ชูชื่น
นางบุญชู อกอ่อน
นางชูศรี สิงห์ตาลกง
นางพัชรินทร์ เผ่าพงษ์
นายอำนวย ชูเชิด
นางสาวสิน นุ่มสวน
นางไพลิน สระทองหน
นางสาวศุภลักษณ์ รักสะอาด
นายพุฒิเมศ หอมภู่

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!