ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และ ประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเช้าวันนี้ 10.00 น เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดประชุมกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง และ ประชาคมท้องถิ่น   ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง  
โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายเทียนชัย  คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีฯ และ นายภราดร  เวทยนุกูล  ปลัดเทศบาลฯ    
ร่วมประชุมชี้แจงระเบียบวาระ เรื่อง เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลท่ายาง  
(3 สิงหาคม 2565)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!