ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 861 ถึง 870 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเดินสายระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 เมษายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-1016 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 เมษายน 2564
ซื้อวัคซีนและวัสดุในการฉีดวัตซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 เมษายน 2564