ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 959
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81 - 0507 พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านวังขุนด่าน บ้านกระจับ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านวังขุนด่าน บ้านกระจับ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2565