การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 10 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
รับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางแยกท่ายาง (บริเวณสามแยกท่ายาง)
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คุณธรรมและความโปร่งใส) กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง