ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 55
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 256430 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างขยายเสียงตามสายของชุมชนท่ามะเกลือ - ไสค้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๐๕๐๐ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๑๐๑๖ พบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมระบบเสียงตามสายของชุมชนบ้านฝั่งคลอง , ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน , ชุมชนบ้านท่าซิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมศาลารอรถบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนสาย ๑ พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กรกฎาคม 2564