ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ถึงดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 มกราคม 2564 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 23 พฤศจิกายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓))
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 พฤศจิกายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 17 พฤศจิกายน 2560 รายงานการับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 17 พฤศจิกายน 2560 งบแสดงฐานะการเงิน