หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงผนัง โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก19 เมษายน 2564
จ้างซ่อมเสียงตามสายของชุมชนบ้านหนองสัก ชุมชนท่ามะเกลือ-ไสค้าน และชุมชนสาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน19 เมษายน 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน บค-2145 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา19 เมษายน 2564
จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง19 เมษายน 2564
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง19 เมษายน 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลท่่ายาง