หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ่างน้ำ ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ยกเลิกประกาศเชิญชวน23 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายปิดประกาศและป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก23 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างก่อสร้าง ค.ส.ล.ภายในชุมชนหนองสัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน23 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา23 กุมภาพันธ์ 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลท่่ายาง