หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง30 เมษายน 2564
ซื้อสารส้มขุ่นเม็ด (ชนิดบรรจุถุงละ 25 กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก29 เมษายน 2564
จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดประตู หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเชิญชวน29 เมษายน 2564
ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา29 เมษายน 2564
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กง 477 พบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง29 เมษายน 2564


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลท่่ายาง