หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกพร้อมรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยหน้าวัดท่าขาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าคอย โดยวิธีคัดเลือก7 ตุลาคม 2564
ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนตามมาตราป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 ตุลาคม 2564
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2564
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ตุลาคม 2564