หัวข้อประเภทวันที่ประกาศ
ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือกร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา30 กรกฎาคม 2564
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง30 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซมถังตกตะกอนขนาด 200 ลบ.ม./ชม.ประปาท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง22 กรกฎาคม 2564
จ้างขยายเสียงตามสายของชุมชนท่ามะเกลือ - ไสค้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง21 กรกฎาคม 2564
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา20 กรกฎาคม 2564