มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Displaying 1-3 of 3 results.
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานการวิคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท่ายาง พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓