ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 10 results.
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ปี 2550
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2560
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง พ.ศ.2535