ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 7 results.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลท่ายาง ปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายางในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่ายางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
รายงานผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลท่ายาง ในรอบปีงบประมาณ 2558
การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗