แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 6 results.
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งและกำหนดเลขที่ตำแหน่งส่วนราชการ
แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลท่ายาง (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลท่ายาง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลท่ายาง
ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)