แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 25 results.
รายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลุกจ้างประจำ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้ย้ายพนักงานเทศบาล
คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ให้โอนพนักงานเทศบาล