นโยบายและแผน

คำแถลงนโยบายของ
นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

       นโยบายในการบริหารงานของเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินงานตามกรอบภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย   โดยเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยส่วนรวม   เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่   โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง  ภายใต้นโยบายที่ว่า  “ชาวบ้านคิด ชุมชนทำ ท้องถิ่นสนับสนุน”  และตามวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลท่ายาง  “เทศบาลตำบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง  เน้นพัฒนาการศึกษา  คู่สังคมปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

        นโยบายหลัก

        ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายางให้ได้มาตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

        ๑.๒ สนับสนุนและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนในการขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่น 

        ๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

        ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

        ๑.๕ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ  เพื่ออํานวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชน

        ๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนทุกชุมชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
        ๑.๗ มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
        ๑.๘ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   รวมทั้งพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

        ๑.๑ เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  ถนน  ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ  รางระบายน้ำ  เป็นต้น  ให้ได้มาตรฐาน   

        ๑.๒ ยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตและขยายเขตบริการระบบประปา ให้ได้มาตรฐาน และ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

        ๑.๓ พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกแหล่งน้ำ  ตลอดจนก่อสร้างปรับปรุงเหมืองระบายน้ำเพื่อประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่น  และเพื่อป้องกันน้ำท่วม  

        ๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

        ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

        ๒.๒ พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน  ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

        ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย  และพัฒนาการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ และสนับสนุนอุปกรณ์การออกกำลังกายและการกีฬาให้ทุกชุมชน  ตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชน

        ๒.๔ จัดบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน   ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

        ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง   

        ๒.๗ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

        ๓.๑  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

        ๓.๒  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

        ๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร

        ๔. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๔.๑ จัดให้มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ  และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะและสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ ตลอดจนรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินเท้า  และที่สาธารณะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

        ๔.๒  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๔.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น  สะอาด  และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

        ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

        ๕.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ

        ๕.๒ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

        ๕.๓ สร้างกลไก หรือช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึง รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาล