ข้อมูลเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

        เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่ายาง ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ในปัจจุบันเทศบาลตำบลท่ายาง จัดเป็นเทศบาลชั้นกลาง และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่ายาง


     1.ชื่อที่อยู่บริเวณวงกลมด้านนอก ดวงตรากำหนดเป็นรูปวงกลม มีรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร เดิมตำบลท่ายางและตำบลท่าคอย มีฐานะเป็นสุขาภิบาล ตั้งอยู่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ในการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลยังคงใช้ตราประทับเดิมที่สุขาภิบาลท่ายางใช้อยู่ เพียงแค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อจากสุขาภิบาล มาเป็นเทศบาลเท่านั้น เนื่องจากความหมายของเดิมถูกต้อง และสมบูรณ์แล้ว

     2.บริเวณภายในวงกลม ตอนกลางดวงตรามีรูปเครื่องหมายเป็น “ต้นยางขึ้นอยู่ริมแม่น้ำ” การกำหนดเครื่องหมายดังกล่าวนี้ เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่เขตอำเภอท่ายาง แต่เดิมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นยาง และมีแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดไหลผ่านอำเภอท่ายาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออำเภอ ต่อมาทางราชการได้มีการอนุรักษ์ต้นยาง สุขาภิบาลท่ายาง จึงใช้ต้นยางเป็นสัญลักษณ์ประจำสุขาภิบาล เมื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล จึงยังคงใช้ตราสัญลักษณ์เดิมที่สุขาภิบาลใช้อยู่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  " เทศบาลตำบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง  เน้นพัฒนาการศึกษา   คู่สังคมปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "

    พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
        ๑. ทำให้ท่ายางน่าอยู่
        ๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ
        ๓. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
        ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน
        ๕. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
        ๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี

    เป้าประสงค์
        ๑. เพื่อจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
        ๒. เพื่อพัฒนาคนและสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
        ๓. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
        ๔. เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ๕ .เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา        
        ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
        ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรกรรม
        ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
        ๑. จัดบริการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
        ๒. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้
        ๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของประชาชน
        ๔. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
   
    ๕. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
 
      ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่สืบไป
 
      ๗. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
      ๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรให้สะดวก  รวดเร็ว  ทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 1 ท่ายาง 2,904 2,127 2,572 4,699 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 หนองสัก 214 278 330 608 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 3 ท่ากระเทียม 595 714 726 1,440 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 4 ไสค้าน 124 183 227 410 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 5 หนองแฟบ 979 1,427 1,464 2,891 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 6 บ้านเขากระจิว 478 609 648 1,257 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 7 หนองบ้วย 966 1,225 1,373 2,598 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 8 หนองแขม 678 987 1,106 2,093 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 9 หนองแจง 301 519 533 1,052 คน
ตำบลท่ายาง หมู่ที่ 10 สหกรณ์ 239 323 380 703 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 1 ท่าต้นโพธิ์ 373 615 628 1,243 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 2 วังขุนด่าน 399 620 622 1,242 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 3 ท่าคอย 707 976 1,104 2,080 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 4 โค้งข่อย 449 608 651 1,259 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 5 หนองขานาง 20 36 41 77 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 6 ท่าซิก 613 723 815 1,538 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 7 สระพระ 87 114 145 259 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 8 ฝั่งคลอง 532 605 677 1,282 คน
ตำบลท่าคอย หมู่ที่ 9 หนองปลวก 405 675 743 1,418 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

        เทศบาลตำบลท่ายาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ายางและตำบลท่าคอย มีพื้นที่ 79 ตารางกิโลเมตร หรือ 49,375 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 141 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี 18 กิโลเมตร 

ด้านเหนือ         ::   ติดต่อแม่น้ำเพชรบุรี และตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
ด้านใต้             ::   ติดต่อตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
ด้านตะวันออก   ::   ติดต่อตำบลบ้านในดง ตำบลมาบปลาเค้า และตำบลหนองจอก  อำเภอท่ายาง
ด้านตะวันตก     ::   ติดต่อแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันออก เขตติดต่อกับตำบลท่าแลง และตำบลท่าไม้รวก   อำเภอท่ายาง

       ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร เพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีและคลองชลประทานสาย 1,คลองชลประทานสาย 2 และคลองชลประทานสาย 3 ไหลผ่าน ประกอบกับทางด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาสลับซับซ้อน คือ เทือกเขาตะนาวศรี ทำให้เกิดเป็นพรมแดนกั้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไว้ได้บ้าง

       สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน  พื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายางมีลักษณะชุมชนหลัก  คือ ชุมชนท่ายาง  และท่าคอย  อยู่บริเวณตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3175  บริเวณจุดเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)  และมีชุมชนย่อยเล็กๆ กระจายตัวอยู่ในโดยรอบพื้น  ได้แก่  บ้านท่ากระเทียม  ชุมชนหนองแฟบ  บ้านเขากระจิว  บ้านหนองแขม  บ้านท่าขาม  ชุมชนเขื่อนเพชรและบ้านหนองบ้วย

       จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เขตเทศบาล  และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ที่เชื่อต่อกับพื้นที่เมืองเพชรบุรี กับเมืองชะอำและหัวหิน  ซึ่งต้องรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเทศบาลเอง  ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ  กระจายอยู่ทั่วไปในเขตเทศบาล  ตามแนวริมฝั่งถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และริมคลองชลประทานสายต่าง ๆ

 

การเมืองการปกครอง

             เทศบาลตำบลท่ายาง มีการปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลท่ายาง  และตำบลท่าคอย มีหมู่บ้าน
ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน  ดังนี้
(หมายเหตุ  เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่เขตเทศบาลเต็มพื้นที่  17  หมู่บ้าน  และมีหมู่บ้านที่มีพื้นที่บางส่วน
อยู่ในเขตเทศบาล 2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 7 ต.ท่าคอย) 

ตำบล 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ท่ายาง
1
ท่ายาง
2
หนองสัก
3
ท่ากระเทียม
4
ไสค้าน
5
หนองแฟบ
6
กระจิว
7
หนองบ้วย
8
หนองแขม
9
หนองแจง
10
อ่างน้ำ
ท่าคอย
1
ท่าขาม
2
วังขุนด่าน
3
ท่าคอย
4
โค้งข่อย
5
หนองขานาง
6
ท่าซิก
7
สระพระ
8
ฝั่งคลอง
9
หนองปลวก
รวม
 
19 หมู่บ้าน

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นอกจากนี้  เทศบาลตำบลท่ายาง ยังได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น  โดยปัจจุบันมีชุมชน  ทั้งสิ้น  37  ชุมชน   ได้แก่

 

ที่

ชื่อชุมชน

หมู่ที่/ตำบล

ประธานชุมชน

1.

ชุมชนท่าพุ่งพัฒนา                         

ม.1  ต.ท่ายาง

นายมาโนชญ์  เอมดี

2.

ชุมชนศาลเจ้าแม่ท่ายาง                  

ม.1  ต.ท่ายาง

นายประกิจ  สุดเดือน

3.

ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา       

ม.1  ต.ท่ายาง

นางมยุรี  สมบูรณ์สินชัย

4.

ชุมชนโรงพยาบาล – ระหารบอน  

ม.1  ต.ท่ายาง

นางสุพิศ  พุกสุข

5.

ชุมชนบ้านหนองสัก                        

ม.2  ต.ท่ายาง

นายทวี  เวชสว่าง

6.

ชุมชนบ้านไสค้าน                           

ม.3  ต.ท่ายาง

นายประพน  สีพูน

7.

ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา         

ม.3  ต.ท่ายาง

นายประยุทธ  นพคุณ

8.

ชุมชนบ้านท่ามะเกลือ-ไสค้าน         

ม.4  ต.ท่ายาง

นายพต  อ่อนแสง

9.

ชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา          

ม.5  ต.ท่ายาง

นายไกรสร  จงดี

10.

ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี             

ม.5  ต.ท่ายาง

นายสนธยา  บุญประเสริฐ

11.

ชุมชนบ้านหนองแฟบรวมพลัง       

ม.5  ต.ท่ายาง

นายประสาน  หอมกลิ่น

12.

ชุมชนมงคลเกษม

ม.5  ต.ท่ายาง

นายวิจิตร  ไฝศิริ

13.

ชุมชนบ้านเขากระจิว                     

ม.6  ต.ท่ายาง

นายสำราญ  เจรจา

14.

ชุมชนบ้านสี่แยกสามัคคี                  

ม.7  ต.ท่ายาง

นายหัสดิ์  ศรีสวัสดิ์

15.

ชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหารบอน

ม.7  ต.ท่ายาง

นายเจน  ทองมี

16.

ชุมชนบ้านหนองบ้วย                    

ม.7  ต.ท่ายาง

นายวินัย  อุ่นใจเพื่อน

17.

ชุมชนบ้านหนองแขม                    

ม.8  ต.ท่ายาง

นายประสิทธิ์  อยู่ทอง

18.

ชุมชนตะแบกทองพัฒนา

ม.8  ต.ท่ายาง

นายสมใจ  ยิ้มรอด

19.

ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา

ม.8  ต.ท่ายาง

นายบรรจบ  ศรีสวัสดิ์

20.

ชุมชนบ้านหนองแจงสามัคคี                     

ม.9  ต.ท่ายาง

นายสมบูรณ์  รักเจียม

21.

ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา                         

ม.10  ต.ท่ายาง

นายบุญส่ง  กรสวัสดิ์

22.

ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์                     

ม.1  ต.ท่าคอย

นายสมปอง  เขียวชอุ่ม

23.

ชุมชนบ้านท่าขาม                            

ม.1  ต.ท่าคอย

นายมานะ  แสดงพจน์

24.

ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า         

ม.2  ต.ท่าคอย

นายองอาจ  เหลือล้น

25.

ชุมชนบ้านวังขุนด่าน                       

ม.2  ต.ท่าคอย

นายนิล  ยังละออ

26.

ชุมชนบ้านท่าคอย                          

ม.3  ต.ท่าคอย

นายจีรศักดิ์  มาลัย

27.

ชุมชนท่าคอยเหนือ

ม.3  ต.ท่าคอย

นายกิตติคม   พันธ์รอด

28.

ชุมชนหน้าวัดท่าคอยพัฒนา

ม.3  ต.ท่าคอย

นายพงศกร  พงษ์ผึ้ง

29.

ชุมชนบ้านโค้งข่อย                          

ม.4  ต.ท่าคอย

นายวีระ  ประสานนานุรักษ์

30.

ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก                       

ม.4  ต.ท่าคอย

นายครรชิต  ไวยคำ

31.

ชุมชนบ้านท่าซิก                             

ม.6  ต.ท่าคอย

นางมาลัย  สอนศรี

32.

ชุมชนเขื่อนเพชร                            

ม.6  ต.ท่าคอย

นายเถลิงศักดิ์  ช้างเผือก

33.

ชุมชนบ้านสาย 1  พัฒนา                  

ม.8 ต.ท่ายาง ,
ม.7  ต.ท่าคอย

นายปราโมทย์  บัวหลวง

34.

ชุมชนบ้านฝั่งคลอง                          

ม.8  ต.ท่าคอย

นายศิริ  เฮ่งพก

35.

ชุมชนบ้านหนองปลวก                    

ม.9  ต.ท่าคอย

นายสำราญ  คลับคล้าย

36.

ชุมชนสาย  1                                    

ม.9  ต.ท่าคอย

นายบุญช่วย  ไมตรีจิตต์

37.

ชุมชนบ้านโค้งตาสุก                        

ม.9  ต.ท่าคอย

นายสุรมิตร  เฉลิมทอง

 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

        ลักษณะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ มะนาว กล้วย พืชผักต่างๆ โดยมีตลาดกลางทางการเกษตร 1 แห่ง คือ ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง นอกจากรายได้จากภาคเกษตรกรรมแล้ว ประชาชนยังประกอบธุรกิจการค้า รับจ้าง มีธนาคาร 13 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 9 แห่ง ศูนย์การค้า 1 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 1 แห่ง ประกอบการด้านการผลิตอาหารสัตว์ ส่วนด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายางนั้นไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าผลิตผลทางการเกษตร ขนมพื้นเมือง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน หาดปึกเตียน หาดชะอำ เป็นต้น ตลอดจนเป็นทางผ่านของนักท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ด้วย สภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

       สำหรับสภาพสังคม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เช่นเดียวกับประชาชนในภาคกลางทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ประเพณีสงกรานต์ บวชนาค เข้าพรรษา ลอยกระทง เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ที่ 6 ต.ท่ายาง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยทรงดำ ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมและการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ได้แก่ ประเพณีไทยทรงดำเป็นประเพณีการทำบุญ ในงานจะมีการจัดการละเล่น และการทำอาหารแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำ มีการแต่งกายด้วยชุดตามประเพณีที่หาดูได้ยาก จัดในช่วง เดือนเมษายนของทุกปี

สภาพทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. สถานศึกษาภาครัฐ 12 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง คือ

ที่
โรงเรียน
ตำบล
ห้องเรียน
นักเรียน
ครู
1
ท่ายางวิทยา
ท่ายาง
26
795
63


โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 10 แห่ง คือ

ที่
โรงเรียน
ตำบล
ห้องเรียน
นักเรียน
ครู
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
บ้านท่ายาง
บ้านหนองบ้วย
บ้านหนองแขม
สหกรณ์บำรุงวิทย์
วัดเขากระจิว
บ้านท่ากระเทียม
วัดท่าคอย
วัดเขื่อนเพชร
เขื่อนเพชร
วัดท่าขาม
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่ายาง
ท่าคอย
ท่าคอย
ท่าคอย
ท่าคอย
37
8
10
7
8
7
8
8
11
8
1,231
145
59
30 
88 
43
138 
181
124
140
44
10
10

11
3
11
9
17
10
รวม
112
2,188
131


2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง มี 7 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียน
ครู
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่ายาง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากระจิว
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าขาม
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองบ้วย
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าคอย
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ากระเทียม
93
33
71
35 
63
23
21 
7
4
3
2
4
2
2

 

3.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง

4.ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง

ศาสนา

       ประชาชนส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายางนับถือศาสนาพุทธ     รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ ตามลำดับ
สถานประกอบพิธีทางศาสนาในเขตเทศบาล  มีดังนี้

  • วัดในพุทธศาสนา 8 แห่ง ได้แก่ วัดท่าคอย วัดเกษมสุทธาราม วัดเขื่อนเพชร วัดชลธราราม วัดบรรพตาวาส วัดราษฎร์บำรุง วัดวิบูลย์ประชาสรรค์และวัดสหธรรมิการาม
     
  • มัสยิดในศาสนาอิสลาม 1 แห่ง คือ มัสยิดนุรัสอิสลาม
     
  • ศาลเจ้า 4 แห่ง  ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลเจ้าพ่อหอมทุ่ง
     

 

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

การไฟฟ้า

       ปัจจุบันการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลท่ายางอยู่ในความรับผิดชอบของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายาง โดยประชาชนมีไฟฟ้าใช เกือบทุกหลังคาเรือน สำหรับไฟฟ้าสาธารณะตามริมถนนต่าง ๆ และที่สาธารณะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ตำบลท่ายาง ที่จะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออก ไปตามความจำเป็น อีกทั้งการบำรุงรักษาโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย 

การประปา
       การประปาในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อยู่ในความรับผิดชอบของกองการประปา เทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีแหล่งผลิตน้ำประปา 4 แห่ง คือ ประปาท่ายาง ประปาท่าซิก ประปาหนองแขม และประปาไสค้าน กำลังการผลิตน้ำรวม จำนวน 3,359,040 ลูกบาศก์เมตรต่อปี จำนวนผู้ใช้น้ำ 9,410 ครัวเรือน แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี และคลองชลประทานสาย 2  

การสื่อสารและโทรคมนาคม
        เคเบิ้ล ทีวี จำนวน 1 แห่ง คือ ท่ายางเคเบิ้ลทีวี 
       วิทยุชุมชน จำนวน 5 แห่ง คือ 90.75 MHz รากหญ้าเรดิโอ , 100.25 MHz กู๊ดเวฟ , 102.25 MHz สไปซี่เรดิโอ , 92.25 MHZ บัดดี้สเตชั่น , 90.25 MHz พลัสเรดิโอ 
       ไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
       ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง 
       ระบบเสียงตามสาย จำนวน 35 แห่ง
       ระบบหอกระจายข่าว จำนวน 6 แห่ง 

การสาธารณสุข 
       -การสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง มีหน่วยงานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขดังนี้
       -โรงพยาบาลในเขตเทศบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลของรัฐ คือ 
       -โรงพยาบาลท่ายาง มีขีดความสามารถในการให้บริการ จำนวน 60 เตียง
       -ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง
       -คลินิกเอกชน จำนวน 13 แห่ง
       -คลินิกรักษาสัตว์ จำนวน 6 แห่ง
       -บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง 
       -ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน ทันตแพทย์ 5 คน เภสัชกร 7 คน พยาบาล 80 คน
       -ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) 5 อันดับแรก 

อำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       -สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ายาง จำนวน 1 แห่ง
       -สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
       -รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 5 คัน
       -รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน
       -เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 คัน
       -เครื่องดับเพลิงชนิดลากเข็น จำนวน 1 คัน
       -เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 ลำ
       -อัตรากำลังพนักงานดับเพลิง จำนวน 22 อัตรา
       -เทศกิจ จำนวน 7 อัตรา
       -อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 350 อัตรา 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
       -ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ประมาณ 25 ตัน/วัน 
       -กำจัดขยะโดยวิธี เทกองบนพื้น แล้วไถเกลี่ยฝังกลบ
       -พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย มีจำนวน 16 ไร่ 
       -รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 10 คัน แยกเป็น
       -รถเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน
       -รถอัดท้าย จำนวน 7 คัน
       -รถคอนเทรนเนอร์ จำนวน 1 คัน
       -พนักงานดูแลความสะอาดและจัดเก็บขยะ จำนวน 57 คน

ข้อมูลด้านการสุขาภิบาล
       -ตลาดสดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง 
       -ตลาดเอกชน จำนวน 4 แห่ง
       -ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล จำนวน 175 ราย
       -สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 411 แห่ง

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คู่มือประชาชน