สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

3 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

กองคลังเทศบาลตำบลท่ายาง  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ของเทศบาลตำบลท่ายาง  โดยมีโครงการ  ๑  โครงการคือ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ซอยหน้าวัดท่าขาม  หมู่ที่ ๑  ตำบลท่าคอย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง