ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง ครั้งที่1/2564

28 มิถุนายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายณัฐวรรธ วงศ์เดช ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลตำบลท่ายางพร้อมเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานเทศบาลตำบลท่ายาง ร่วมประชุม ระเบียบวาระดังนี้

1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายาง ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

2 เรื่อง เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีโครงการ เพื่อประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง13 แห่ง ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอท่ายางดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง

ทั้งนี้ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นอภ.ท่ายาง ได้กล่าวเสริมเน้นย้ำแก่ อปท เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โดยขอให้ทุกที่มีมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมถึงการรักษาความสะอาดที่อยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!