ประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยรูปแบบออนไลน์ ZOOM (สสภ.8 ราชบุรี)

21 กรกฎาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลท่ายาง นำโดยนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยรูปแบบออนไลน์ (สสภ.8ราชบุรี) ผ่านระบบZOOM
เพื่อตรวจประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลตำบลท่ายางนั้นได้นำเสนอผลงานการพัฒนาเมือง /ผลงานเด่นและนวัตกรรมจากเทศบาล ผ่านสื่อวิดีทัศน์ แก่คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคที่8 จังหวัดราชบุรี ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
1 นายอาคเนย์ กายสอน (ประธานอนุกรรมการ)
2 นางนุชรา บุญกนก (อนุกรรมการ )
3 ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ (อนุกรรมการ) จากสถาบันพัฒนาสุขภาพ อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นายวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา (อนุกรรมการ) จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5 นางสาวชะบา แก้วพ่วง (เลขาอนุกรรมการ) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง (21 กรกฎาคม 2564)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!